Rozliczanie kosztów zimnej i ciepłej wody

Informacje dla mieszkańców

ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY I PODGRZANIA WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

OKRES ROZLICZENIOWY

Rozliczenia kosztów dostawy wody, w tym podgrzania wody oraz odprowadzania ścieków, Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje indywidualnie dla każdego lokalu, jeden raz w roku.

Okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

Rozliczenie kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków oraz podgrzania wody w poszczególnych lokalach następuje do końca listopada każdego roku.

NADPŁATY I NIEDOPŁATY

Nadpłata wynikająca z rozliczenia z tytułu pobierania wody, odprowadzania ścieków oraz podgrzania wody, zostanie zaliczona na poczet opłat za lokal mieszkalny, począwszy od grudnia, w roku, w którym nastąpiło rozliczenie, chyba, że użytkownik lokalu wystąpi z pisemnym żądaniem o zwrot nadpłaty.

W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego nadpłata zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy, bądź na poczet innych zobowiązań wobec Spółdzielni.

Niedopłatę wynikającą z rozliczenia, w stosunku do wniesionych zaliczek, użytkownik lokalu ma obowiązek uregulować w terminie do końca lutego każdego roku.

Dopuszcza się możliwość rozłożenia niedopłaty na raty na podstawie indywidualnego wniosku użytkownika lokalu.

„UCHYBY”

Różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych, znajdujących się w obrębie instalacji objętej wodomierzem głównym, zwaną „uchybem” rozlicza się pomiędzy wszystkich użytkowników lokali proporcjonalnie do ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków w poszczególnych lokalach na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych, a w lokalach nie posiadających urządzeń pomiarowych lub rozliczanych jak nie posiadające urządzeń pomiarowych proporcjonalnie do zużycia ryczałtowego.

W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego, podstawę do rozliczenia uchybów w obrębie instalacji objętej wodomierzem głównym w danym okresie rozliczeniowym, będzie stanowić protokół.

ZMIANA UŻYTKOWNIKA LOKALU

W przypadku zmiany użytkownika lokalu, dotychczasowy użytkownik wraz z nowym użytkownikiem są zobowiązani dokonać manualnego odczytu wodomierza/wodomierzy i poinformować o jego/ich stanie pracownika KSM w formie pisemnej.

Na podstawie otrzymanego protokołu, stosowne rozliczenie nastąpi po upływie okresu rozliczeniowego.

ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ PODGRZANIA WODY W LOKALACH OBJĘTYCH INSTALACJĄ OPOMIAROWANĄ WODMOIERZEM GŁÓWNYM

Koszty dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz podgrzania wody rozlicza się dla wszystkich lokali objętych instalacją opomiarowaną wodomierzem głównym z uwzględnieniem:

 • kosztów podstawowych uwzględniających:
 1. koszty dostawy wody oraz odprowadzania ścieków obejmujące kwotę należną do zapłaty wynikającą ze wskazania wodomierza/wodomierzy zlokalizowanego/zlokalizowanych w danym lokalu oraz obowiązującej ceny za jeden m³ dostawy wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z  cennikami stosowanymi przez dostawcę,
 2. koszty podgrzania wody, obejmujące kwotę należną do zapłaty wynikającą ze wskazania wodomierza/ wodomierzy wody ciepłej zlokalizowanego/zlokalizowanych w danym lokalu oraz obowiązującej ceny za jeden m³ podgrzania wody, ustalanej na podstawie wskazań ciepłomierza zgodnie z postanowieniami Regulaminu odczytów i rozliczeń z tytułu pobierania wody, odprowadzania ścieków oraz podgrzania wody w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych oraz lokalach/ pomieszczeniach/punktach czerpalnych administracyjnych Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (metodologia obliczeń według §14); (dotyczy jedynie lokali wyposażonych w centralną instalację podgrzania wody)
 • kosztów uzupełniających wynikających z udziału lokalu w rozliczeniu różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych oraz zużycia ryczałtowego (metodologia obliczeń według §13);
 • kosztów dokonywania odczytów i rozliczeń.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

Użytkownik lokalu nie może dokonywać:

 • montażu bądź wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na okoliczności,
 • zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy KSM, nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych.

Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

 • zachowania oplombowania wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji – za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od KSM odpowiada użytkownik lokalu;
 • umożliwienia swobodnego dostępu do miejsc zabudowania wodomierza;
 • niezwłocznego zgłoszenia, pisemnie lub osobiście zauważonych przypadków uszkodzenia wodomierza do KSM;
 • umożliwienia dokonania kontrolnych odczytów przez pracownika KSM lub osobę lub firmę upoważnioną przez KSM w szczególności, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowej pracy wodomierza.

W przypadku uniemożliwienia odczytu, KSM dokona rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków według zasad ryczałtowych.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

W przypadku stwierdzenia awarii wodomierza bez ingerencji użytkownik KSM sporządza stosowną notatkę w przedmiotowej sprawie. W przypadku awarii wodomierza wody zimnej lub ciepłej, do dokonania rozliczenia w zakresie dostawy wodyi odprowadzania ścieków za okres niesprawności wodomierza zostanie przyjęta ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków, obliczona na podstawie średniego zużycia wody na przedmiotowym wodomierzu w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy w lokalu, w którym wystąpiła awaria znajduje się więcej niż jeden wodomierz, obliczenia w zakresie zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonuje się z uwzględnieniem podziału na sprawne i niesprawne wodomierze w danym lokalu.

W przypadku awarii wodomierza wody ciepłej, do dokonania rozliczenia w zakresie kosztów podgrzania wody za okres niesprawności wodomierza zostanie przyjęta stawka obliczona na podstawie średniego zużycia wody na przedmiotowym wodomierzu w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy w lokalu, w którym wystąpiła awaria znajduje się więcej niż jeden wodomierz wody ciepłej, obliczenia w zakresie kosztów podgrzania wody dokonuje się z uwzględnieniem podziału na sprawne i niesprawne wodomierze w danym lokalu.

W przypadku awarii bądź stwierdzenia nieprawidłowej pracy ciepłomierza ilość zużytej energii w okresie braku jego sprawności będzie określona szacunkowo na podstawie dotychczasowej historii wskazań w ostatnich trzech miesiącach przed wystąpieniem awarii. W przypadku braku możliwości zastosowania zapisów zdania poprzedzającego, dopuszcza się zastosowanie alternatywnych, dostępnych metod pozwalających na miarodajne określenie kosztów zużycia podgrzania wody. Każdorazowe zastosowanie powyższej procedury zobowiązuje do sporządzenia protokołu służb technicznych.

W przypadku stwierdzenia awarii w obrębie instalacji na odcinku pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami indywidualnymi, koszt zużycia wody spowodowany awarią, określony na podstawie protokołu ze zdarzenia, sporządzonego przez służby techniczne Spółdzielni, w całości obciąży pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni. Powyższy koszt zostanie ujęty w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków za dany okres rozliczeniowy, w którym ww. zdarzenie miało miejsce.

W przypadku znacznego obniżenia jakości dostarczanej do lokali wody, w związku z przyczyną leżącą po stronie Spółdzielni (awaria w obrębie instalacji na odcinku pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami indywidualnymi), dopuszcza się możliwość ujęcia w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków za dany okres rozliczeniowy, w którym ww. zdarzenie miało miejsce stosownej bonifikaty. Wysokość i zasadność przyznania ewentualnej bonifikaty będzie przedmiotem uchwały Zarządu. Podstawę do podjęcia stosownej uchwały, stanowić będzie protokół ze zdarzenia, sporządzony przez służby techniczne Spółdzielni. Wysokość ewentualnej bonifikaty w całości obciąży pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni.