Naprawy i remonty

Informacje dla mieszkańców

NAPRAWY I REMONTY

Zgodnie z Regulaminem porządku domowego wszelkie prace przeprowadzane przez użytkowników lokali powinny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia.

Wszelkie samodzielne ulepszenia, adaptacje, przeróbki wewnątrz lokali zmieniające funkcje poszczególnych pomieszczeń lub naruszające konstrukcję budynku bądź wymagające zmiany podłączeń do instalacji wewnętrznych będących w gestii Spółdzielni wymagają jej pisemnej zgody.

Użytkownik lokalu jest zobowiązany do wykonywania tych robót zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie normami, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej. Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

Na czas remontu należy we własnym zakresie zapewnić pojemnik na gruz, resztki wykorzystanych do remontu materiałów itp.

Wszelkie prace remontowe w lokalach należy prowadzić mając na uwadze potrzeby współmieszkańców.

Należy dołożyć starań, aby utrudnienia wynikające z prowadzonego remontu były dla innych jak najmniej uciążliwe.

Wymiana grzejników w lokalu jest dopuszczalna wyłącznie poza sezonem grzewczym oraz po wcześniejszym uzyskaniu zgody Spółdzielni.

Użytkownik lokalu jest zobowiązany do dbania o stan techniczny lokalu oraz pomieszczeń mu przynależnych, w szczególności poprzez wykonywanie obciążających go napraw. W przypadku niewykonania napraw mających wpływ na stan techniczny budynku lub bezpieczeństwo zamieszkałych tam osób Spółdzielnia – po bezskutecznym wezwaniu – ma prawo przeprowadzić te naprawy na koszt użytkownika.

Użytkownik lokalu jest zobowiązany do dokonywania wszelkich napraw wewnątrz lokalu, z wyłączeniem napraw zaliczonych w Regulaminie porządku domowego do obowiązków Spółdzielni.

Naprawy wewnątrz lokali zaliczone do obowiązków użytkowników lokali mogą być wykonywane przez Spółdzielnię tylko odpłatnie na życzenie zainteresowanych osób.

Zabrania się:

 • manipulowania i samowolnego dokonywania przeróbek w instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej, wentylacji, instalacji telekomunikacyjnej,
 • instalowania dodatkowych punktów poboru energii oraz urządzeń elektrycznych w piwnicach bez zgody Spółdzielni,
 • samodzielnej ingerencji w dach lub elewacje budynku w szczególności poprzez:
 1. montaż anten TV, wzmacniaczy internetu lub sygnału radiowego,
 2. montaż klimatyzatorów,
 3. budowę dodatkowych zadaszeń,
 4. montaż markiz,
 5. montaż rolet zewnętrznych,
 6. wykonanie okładzin oraz malowanie elewacji w obrębie balkonów i loggii,
 7. umieszczanie ogłoszeń i reklam.

Powyższe działania mogą być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni i na warunkach w niej określonych. W przypadku dokonania ww. czynności bez zgody Spółdzielni użytkownik lokalu będzie zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia stanu poprzedniego.

Zabrania się użytkownikowi lokalu poza jego obrębem wykonywania następujących działań:

 1. wszelkich prac przy instalacjach: centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej;
 2. otwierania, zamykania, regulacji zaworów instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, gazowej;
 3. spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej, zimnej wody.

ZOBOWIĄZANIA SPÓŁDZIELNI – NAPRAWY I REMONTY

W budynkach mieszkalnych Spółdzielnia jest zobowiązana do dokonywania:

 1. wymiany lub naprawy stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnych;
 2. wymiany lub naprawy instalacji c.o. z wyłączeniem kotłów, grzejników oraz zaworów termostatycznych (w przypadku lokali wyposażonych w indywidualną instalację c.o. z rozprowadzeniem poziomym w posadzce, odpowiedzialność Spółdzielni nie obejmuje odtworzenia warstw wykończeniowych podłogi);
 3. wymiany lub naprawy instalacji kanalizacyjnej (poziomy piwniczne oraz piony);
 4. wymiany lub naprawy instalacji ciepłej i zimnej wody do zaworów przy wodomierzach lokalowych;
 5. wymiany lub naprawy instalacji gazowej od kurka gazowego w przyłączu do budynku do zaworu przed urządzeniem gazowym;
 6. naprawy przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
 7. wymiany lub naprawy przewodów instalacji elektrycznej do zabezpieczenia głównego w lokalu;
 8. wymiany lub naprawy wodomierzy (na koszt właściciela, chyba że wymiana lub naprawa zostanie wykonana bezpłatnie w ramach gwarancji lub rękojmi);
 9. wymiany lub naprawy podzielników kosztów ciepła (na koszt właściciela, chyba że wymiana lub naprawa zostanie wykonana bezpłatnie w ramach gwarancji lub rękojmi).

Spółdzielnia jest zobowiązana do dokonywania wymian lub napraw (o których mowa w ww. punktach od 2 do 7) pod warunkiem, że w danym lokalu nie dokonano uprzednio jakichkolwiek przeróbek oraz konieczności wymiany lub naprawy nie wynika z zawinionego przez użytkownika lokalu uszkodzenia.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Obowiązkiem Spółdzielni w myśl §2 ust. 1 pkt 3 jest przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków mające na celu między innymi:

 1. sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie mieszkań, pomieszczeń wspólnych oraz przyłączy,
 2. kontrolę działania przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych oraz ich czyszczenie,
 3. sprawdzenie zabezpieczeń instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku,
 4. kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej w lokalach,
 5. kontrolę prawidłowości działania wodomierzy oraz podzielników kosztów ciepła.

Spółdzielnia zobowiązana jest do prowadzenia przeglądów garaży, napraw części wspólnych oraz utrzymania ich bezpośredniego otoczenia w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

Użytkownik lokalu jest zobowiązany umożliwić na żądanie Spółdzielni wejście do lokalu celem przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii. W szczególności użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia lokalu celem umożliwienia przeprowadzenia przeglądów technicznych polegających między innymi na:

 1. sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej w obrębie mieszkań, pomieszczeń wspólnych oraz przyłączy,
 2. kontroli działania przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych oraz ich czyszczeniu,
 3. kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w lokalach,
 4. kontroli prawidłowości działania wodomierzy oraz podzielników kosztów ciepła.

Spółdzielnia zobowiązana jest do wyznaczenia dwóch niezależnych terminów przeprowadzania danego przeglądu. W szczególnych przypadkach użytkownik lokalu może ustalić ze Spółdzielnią indywidualny termin przeprowadzenia przeglądu. W przypadku bezskutecznych prób przeprowadzenia przeglądu w danym lokalu odpowiedzialność za jego niewykonanie obciąża użytkownika lokalu.