Informacja dotycząca opłat za wodę i ścieki

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 od 2018r. obowiązek ustalania zmian cen za wodę i ścieki obciąża obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” (przed wejściem w życie niniejszej ustawy, uchwały w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan podejmowała Rada Miejska Kościana).

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji odnośnie terminu ewentualnych zmian wysokości opłat za wodę i ścieki.

 

 

Zarząd Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej